Zdjęcie przedstawia roześmianych, noszących okulary pracowników biura. Po lewej siedzi mężczyzna z krótką brodą i wąsem, ubrany w niebieską, dżinsową koszulę. W rękach trzyma długopis. Po prawej siedzi kobieta z długimi włosami, ubrana w białą bluzkę. Pośrodku stoi, trzymająca kubek, kobieta z długimi włosami. Ma na sobie błękitną koszulę. W tle po prawej znajduje się tablica, a po lewej okna i przybory do pisania.
NABORY

Rozwijamy badania. Skorzystaj ze środków unijnych na tworzenie laboratoriów i prace B+R

366 milionów złotych zostanie przeznaczonych na rozwój inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego w pierwszym w tej perspektywie finansowej naborze 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”. Najbardziej innowacyjne firmy z naszego regionu mają kolejną szansę na budowę infrastruktury badawczej oraz prowadzenie prac B+R. Fundusze Europejskie pomagają w wykorzystaniu potencjału województwa śląskiego.

— W latach 2021-2027 na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
w szczególności ich działalności badawczej, możemy przekazać niemal
1 mld zł — zauważa Elżbieta Kabelis dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. — To ogromna kwota, znacznie przewyższająca dofinansowanie wypłacone w poprzedniej perspektywie finansowej, które wyniosło 323 mln zł. Obecnie ponad 515 mln zł mamy zarezerwowane na bardzo popularny nabór „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, kontynuujący prowadzone dotychczas działania. Dodatkowo przewidywane jest wsparcie prac B+R, które w sposób szczególny będą przyczyniały się do procesu transformacji województwa śląskiego. 430 mln otrzymają firmy prowadzące badania w tym obszarze.

Młoda kobieta w laboratoryjnym fartuchu, ochronnych okularach i rękawiczkach trzyma w dłoniach pipety z odczynnikami.

Złóż wnioski o dofinansowanie w terminie

Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie w trwającym właśnie konkursie „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” masz czas na wysłanie wniosku do minuty przed północą 18 kwietnia. Wspieramy dwa typy projektów: „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego” oraz „Wsparcie prac B+R”. Jedno przedsiębiorstwo może złożyć dwa wnioski, po jednym w przypadku każdego z typów projektów.

 

Zapamiętaj, że nie możesz połączyć obu typów projektu  i wskazać we wniosku dotyczącym pierwszego, że stworzysz infrastrukturę, dzięki której przeprowadzisz badania wskazane we wniosku obejmującym drugi typ projektu.

 

W naborze mogą wziąć udział zarówno mikroprzedsiębiorstwa, jak i małe, średnie oraz duże firmy. W przypadku drugiego typu projektu przewidziane jest także partnerstwo przemysłowo-naukowe.   

 

Inteligentne specjalizacje województwa śląskiego

U góry zamieszczone są napisy: Technologie informacyjne i komunikacyjne, Zielona gospodarka, Medycyna, Energetyka, Przemysły wschodzące. Poniżej widoczne są zdjęcia: mężczyźni przy komputerach, żarówka z symbolem recyklingu i motylem, laborantka trzymająca fiolkę, słupy energetyczne i satelita w przestrzeni kosmicznej

 

Ponieważ celem naboru jest wzmocnienie potencjału województwa śląskiego, dlatego projekty muszą być realizowane na jego terenie.
W naborze „Badania, rozwój i innowacje” wszystkie planowane działania muszą wpisywać się w inteligentne specjalizacje naszego regionu. Zaliczamy do nich: energetykę, medycynę, technologie informacyjne i komunikacyjne, zieloną gospodarkę i przemysły wschodzące.

 

Więcej informacji na temat przemysłów wschodzących znajdziesz
w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 20230 oraz na stronie Regionalnej Platformy i Obserwatorium Innowacji Województwa Śląskiego.

Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego

Jeśli planujesz budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury na rzecz prowadzenia prac B+R albo wyposażenie jej w nowe aparaturę oraz narzędzia badawcze, zwróć uwagę na ten typ projektu. Na jego realizację możesz przeznaczyć rok od momentu podpisania umowy. Pamiętaj także
o okresie trwałości projektu, w czasie którego musisz utrzymać wszystkie osiągnięte rezultaty. Wynosi on trzy lata w przypadku mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm, a  pięć lat w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Zaplanuj także plan prac B+R, ponieważ należy je przeprowadzić w okresie trwałości projektu. Plan prac B+R musi uwzględniać działanie dotyczące wyłącznie w ramach inteligentnych specjalizacji.

Zakupionej w ramach projektu infrastruktury nie możesz udostępniać innym podmiotom.

 

W pierwszym typie projektu musisz uwzględnić jeden z czterech typów inwestycji początkowej. Obejmują one: zasadniczą zmianę procesu produkcji, dywersyfikację istniejącego zakładu, utworzenie nowego zakładu oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu.

 

W pierwszym typie projektu musisz uwzględnić jeden z czterech typów inwestycji początkowej. Obejmują one: zasadniczą zmianę procesu produkcji, dywersyfikację istniejącego zakładu, utworzenie nowego zakładu oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu.

U góry widnieje napis: Zakupionej infrastruktury nie możesz udostępniać innym podmiotom. Pod spodem znajduje się zdjęcie menzurek z kolorowymi płynami.
U góry znajduje się napis: Duże przedsiębiorstwa muszą opisać efekt dyfuzji. Niżej na zdjęciu widoczni są kobieta i mężczyzna zajmujący się przy mikroskopie prowadzeniem badań.

 

 

Jeśli reprezentujesz duże przedsiębiorstwo, musisz opisać efekt dyfuzji, czyli wskazać, czy osiągnięte innowacyjne rezultaty pozwolą na podjęcie współpracy z mikroprzedsiębiorstwami, małymi i średnimi firmami, a także z organizacjami pozarządowymi oraz badawczymi. Będzie to monitorowane przez ŚCP w trakcie obowiązywania umowy, w tym również po zakończeniu realizacji projektu, w okresie jego trwałości projektu, wynoszącej odpowiednio 3 lub 5 lat, zależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Poziom dofinansowania w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej zależy od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi od 30 do 50 procent. Dodatkowe 10 procent zagwarantuje Ci realizacja projektu we wskazanych siedmiu podregionach województwa śląskiego: katowickim, tyskim, sosnowieckim, gliwickim, bielskim, rybnickim, bytomskim.

 

Możesz uzyskać dofinansowanie na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów i robót budowlanych oraz nieruchomości. W przypadku tych ostatnich możesz zarezerwować:

 

10 procent kosztów kwalifikowalnych na grunty i grunty z budynkiem

10 procent kosztów kwalifikowalnych na tereny poprzemysłowe i opuszczone

15 procent kosztów kwalifikowalnych na tereny  poprzemysłowe i opuszczone z budynkami.

Wsparcie prac B+R

Decydując się na ten typ projektu, uzyskasz środki na przeprowadzenie badań przemysłowych i prac eksperymentalno-rozwojowych lub wyłącznie prac eksperymentalno-rozwojowych. Weź pod uwagę poziomy gotowości technologicznej od trzeciego do ósmego.

 

Tytuł infografiki: Poziomy gotowości technologicznej - Badania przemysłowe. 3 poziom - Przeprowadź badania analityczne i laboratoryjne, aby potwierdzić, czy realizacja projektu jest możliwa. 4 poziom - Połącz komponenty w warunkach laboratoryjnych. 5 poziom - Sprawdź, jak działają połączone komponenty w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 6 poziom - Przetestuj prototyp lub model systemu.
Tytuł infografiki: Poziomy gotowości technologicznej - Prace rozwojowe. 7 poziom - Zademonstruj prototyp w warunkach operacyjnych. 8 poziom - Sprawdź, czy produkt spełnia założenia i jest bezpieczny. Wykonaj serię testową.

W ramach drugiego typu projektu możesz stworzyć partnerstwo. Partner wiodący to wyłącznie przedsiębiorstwo. Do współpracy możesz zaprosić do dwóch partnerów spośród jednostek naukowych, instytutów badawczych i uczelni.

 

Jeśli zrealizujesz projekt we współpracy z partnerem z innego regionu Polski, uzyskasz 1 punkt.

Jeśli zrealizujesz projekt we współpracy z partnerem zagranicznym, uzyskasz 2 punkty.

U góry znajduje się napis: Przedsiębiorstwo może zaprosić do współpracy dwóch partnerów spośród jednostek naukowych, instytutów badawczych i uczelni. Poniżej umieszczone jest zdjęcie młodego badacza w ochronnych okularach i maseczce.
U góry znajduje się napis: Współpraca z partnerem z innego regionu Polski - 1 punkt. Współpraca z partnerem zagranicznym - 2 punkty. Poniżej umieszczone jest zdjęcie naukowca poprawiającego okulary.

Na realizację projektu masz dwa lata od momentu podpisania umowy, a w ciągu roku od zakończenia projektu musisz skomercjalizować wyniki. Możesz wprowadzić wyniki badań lub prac do własnej działalności gospodarczej na terenie województwa śląskiego, udzielić licencji na nie lub sprzedać je na zasadach rynkowych.

Jeśli okaże się, że wdrożenie wyników prac B+R jest niemożliwe z przyczyn ekonomicznych lub techniczno-merytorycznych, musisz natychmiast przerwać realizację projektu, powiadomić o tym Śląskie Centrum Przedsiębiorczości i uzasadnić przyczyny tej sytuacji.

W przypadku drugiego typu projektu również obowiązuje efekt dyfuzji, który będzie monitorowany przez ŚCP w trakcie obowiązywania umowy, w tym również po zakończeniu realizacji projektu, w okresie do skomercjalizowania wyników prac B+R włącznie.

 

Poziom dofinansowania w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej zależy od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi w przypadku badań przemysłowych od 50 do 70 procent, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych od 25 do 45 procent. Dodatkowo możesz uzyskać 15 punktów procentowych, jeśli na przykład współpracująca jako partner jednostka ponosi co najmniej 10 procent kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań lub wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane. Natomiast poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych w przypadku kosztów uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych wynosi 50 procent. Poziom dofinansowania organizacji badawczych i upowszechniających wiedzę w zakresie działalności niegospodarczej wynosi 100 procent.

 

Możesz uzyskać dofinansowanie między innymi na wynagrodzenie personelu zajmującego się bezpośrednio badaniami przemysłowymi i pracami eksperymentalno-rozwojowymi, amortyzację aparatury, sprzętu i budynków, koszty doradztwa, wynajem i dzierżawę powierzchni laboratoriów, uzyskanie i walidację patentów oraz praw ochronnych, usługi informatyczne związane z chmurą obliczeniową, sprzęt laboratoryjny, elementy do budowy prototypów, instalacji pilotażowych i demonstracyjnych. Koszty pośrednie może rozliczyć tylko partner wiodący, czyli przedsiębiorstwo. Są one naliczane od wszystkich kosztów bezpośrednich, ujętych w projekcie w wysokości 7%.

Warto wiedzieć!

  • Dokumentację naboru znajdziesz na stronie slaskie.pl.
  • W projekcie uwzględnij zaliczki, dzięki temu łatwiej będzie Ci zrealizować projekt. Przeczytaj nasz artykuł na ten temat.
  • Nie zapomnij o efekcie zachęty – jeśli chcesz otrzymać dofinansowanie w tym naborze, realizację projektu możesz rozpocząć dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Za rozpoczęcie prac nie uznaje się zakupu gruntów, prac przygotowawczych, uzyskania zezwoleń i przeprowadzenia studiów wykonalności. Te działania możesz przeprowadzić wcześniej.