Zdjęcie przedstawia roześmianych, noszących okulary pracowników biura. Po lewej siedzi mężczyzna z krótką brodą i wąsem, ubrany w niebieską, dżinsową koszulę. W rękach trzyma długopis. Po prawej siedzi kobieta z długimi włosami, ubrana w białą bluzkę. Pośrodku stoi, trzymająca kubek, kobieta z długimi włosami. Ma na sobie błękitną koszulę. W tle po prawej znajduje się tablica, a po lewej okna i przybory do pisania.
NABORY

Czekamy na dobre projekty

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło pierwsze nabory w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Pomoc wyniesie ponad 174,5 mln euro.

Od kwietnia do czerwca zainteresowani pozyskaniem unijnych dotacji mogli składać dokumenty w naborze 10.4 Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji. Ponad 60 mln euro skierowanych zostanie do przedsiębiorstw, które najbardziej odczuwają skutki transformacji gospodarczej, społecznej i środowiskowej regionu, spowodowanej zamykaniem kopalń węgla kamiennego i odejściem od energetyki konwencjonalnej. Pieniądze przeznaczone zostaną na utrzymanie miejsc pracy oraz dywersyfikację działalności, a więc jej zróżnicowanie.

O pieniądze ubiegały się duże przedsiębiorstwa wskazane w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 oraz Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030.

Transformacja zasilona

W podziale unijnych środków dotacje trafią też do mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. W aktualnie trwającym konkursie 10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji na dofinansowanie szansę mają przedsięwzięcia przyczyniające się do łagodzenia skutków przemian energetycznych regionu. Nabór dotyczy makroinwestycji. Natomiast już we wrześniu ruszają mikroinwestycje.

Ilustracja składa się z grafiki znajdującej się z prawej strony, przedstawiającej podregiony województwa śląskiego z wyłączeniem częstochowskiego. Informuje ona gdzie można realizować projekty. Treść ilustracji jest zaś następująca: Działanie 10.3 Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw na rzecz transformacji, makroinwestycje, 413 milionów złotych, od maja do lipca, minimalna wartość dofinansowania – 5 milionów złotych. Na co można otrzymać dofinansowanie? Środki trwałe i dostawy (ikonka komputera); wartości niematerialne i prawne (ikonka zapisanej kartki i ołówka); roboty budowlane i materiały (ikonka koparki); nieruchomości (ikonka budynku); szkolenia (ikonka otwartej książki, w której jest żarówka); koszty pośrednie (ikonka dłoni trzymającej folder z dokumentami). Kto może ubiegać się o dotacje? Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy.
Ilustracja składa się z grafiki znajdującej się z prawej strony, przedstawiającej podregiony województwa śląskiego z wyłączeniem częstochowskiego. Informuje ona gdzie można realizować projekty. Treść ilustracji jest zaś następująca: Działanie 10.3 Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw na rzecz transformacji, mikroinwestycje, 178 milionów złotych, od lipca do września, minimalna wartość dofinansowania 500 tysięcy złotych. Na co można otrzymać dofinansowanie? Zmiana profilu działalności (ikonka pokrętła ze strzałkami kierunku obrotu); Zdobycie nowych rynków (ikonka uściśniętych dłoni, powyżej popiersia trzech postaci); Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (ikonka zapisanej kartki i ołówka); Wprowadzenie nowych lub ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów (ikonka nakrętki z liściem w środku); Inwestycje przyczyniające się do stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących (ikonka dokumentu i aktówki); Zmniejszenie zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenie czystych technologii redukujących masę odpadów, recykling materiałów i efektywne gospodarowania zasobami (ikonka recyklingu). Kto może ubiegać się o dotacje? Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy.
Ilustracja składa się z grafiki znajdującej się z prawej strony, przedstawiającej województwa śląskie. Informuje ona gdzie można realizować projekty. Treść ilustracji jest zaś następująca: Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, 376 milionów złotych, od sierpnia do października. Na co można otrzymać dofinansowanie? Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem badań podstawowych) (ikonka kartki papieru i mikroskopu); Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach (w tym cyfryzacja procesów badawczych oraz podniesienie kompetencji pracowników) (ikonka dokumentu wychodzącego z maszyny). Kto może ubiegać się o dotacje? Konsorcja naukowo-przemysłowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa.